Лот 1: Техническа помощ за интегриран воден цикъл на гр. Шумен

Изготвяне на Мастър планове, пред-проектни проучвания и Тръжни досиета с работни проекти за:

  • Рехабилитация и разширение на съществуващата ВиК мрежа на гр. Шумен
  • Обновяване и подобряване на съществуващите помпените станции за питейни и изграждане ПС за отпадъчни води с тласкател в гр. Шумен
  • Изграждане на 9км гравитачен главен водопровод от яз. Тича до РШ Търговище.

Стойност: 2 697 872 лв.

Дата на сключване на договора: 10.07.2007 г.


Лот 2: Рехабилитация и разширение на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Шумен 102 км (ФИДИК Червена книга)

– Разрешение за ползване №ДК–07-СИР-24/16.07.2010 (фаза 1)

– Разрешение за ползване №ДК–07-СИР-153/25.08.2011 (фаза 2)

Стойност: Консултантски услуги – 1 420 323 лв.;  Строителство – 39 936 210 лв. (за всички фази)

Дата на сключване на договора: 10.07.2007 г.


Лот 3: Разширение на ПСОВ – Шумен за осигуряване на вторично пречистване за 160 000 ЕЖ (ФИДИК Жълта книга)

  •  Строителството прекратено с Акт 10 от 28.05.2010 г.

Стойност:

Консултантски услуги – 1 459 695 лв.;

Строителство – 15 397 086 лв.

Дата на сключване на договора: 10.07.2007 г.