Предмет на договора: „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда“  в рамките на проект DIR-51011116-68-152 по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013»

  • Разрешение за ползване №СТ-05/2453/18.12.2015 г. (ПСОВ, Колектори и КПС)
  • Разрешение за ползване №СТ-05-2049/09.11.2015 г. (Дълбоководно морско заустване)

Стойност:

Консултантски услуги: 1 380 000 лв. (ПСОВ, Колектори и КПС), 170 000 лв. (Дълбоководно морско заустване);

Строителство: 66 263 634.24 лв. (ПСОВ, Колектори и КПС), 7 986  138.63 лв. (Дълбоководно морско заустване);

Дата на сключване на договора: 08.03.2013г.