Предмет на договора:

„Супервизия на строителството на ПСОВ в общини Радовиш, Кичево и Струмица“

Договор за услуги № 12-2326/1

Стойност: Консултантски услуги – 998 850 евро

Дата на сключване на договора: 29.03.2016г.