Предмет на договора:

Техническа помощ за интегриран воден цикъл на градовете Асеновград, Гоце Делчев и Банско

Изготвяне на Мастър планове, пред-проектни проучвания и Тръжни досиета с работни/концептуални проекти за ВиК мрежа и ПСОВ

Стойност: 5 458 188 лв.

Дата на сключване на договора: 17.07.2008 г.