Предмет на договора:

„Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР” по проект „Изграждане на районна ПСОВ гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра”, Договор за Безвъзмездна финансова помощ № DIR -51011116-C059 по две обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – „Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за строеж „Изграждане на РПСОВ гр. Силистра, довеждащ и отвеждащ колектор”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – „Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за строеж „Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра”

– Разрешение за ползване №СТ-05-2454/21.12.2015г.

Стойност: Консултантски услуги – 746 800 лв.; Строителство – 32 000 000 лв.

Дата на сключване на договора: 24.01.2014 г.