Предмет на договора:

„Технически контрол при проектирането и строителен надзор на договори с договорните условия на ФИДИК Жълта и Червена Книга в рамките на проект № DIR – 51011116 – 23 Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап, оп Околна среда 2007 – 2013 г.“, включващ:

Лот 1 – Реконструкция и разширение на ПСОВ (ФИДИК Жълта книга);

Лот 2 – Строителство и рехабилитация на ВиК мрежата и 2 бр. Канални помпени станции (ФИДИК Жълта книга);

Лот 3 – Строителство на Канална помпена станция „Дивдядово“ (ФИДИК Червена книга)

– Разрешение за ползване №СТ-05-880/06.06.2016 г. (Лот 2)

Стойност: Консултантски услуги 2 806 650 лв.; Строителство: Лот 1 – 22 793 282,33 лв.; Лот 2 – 31 456 789,13 лв.; Лот 3 – 2 100 198,56 лв.

Дата на сключване на договора: 11.09.2013г.