Предмет на договора: Изграждане на ПСОВ в басейна на р. Марица, Лот 2: Димитровград за 70 000 ЕЖ (ФИДИК Жълта книга)

  • Сертификат за предаване по ФИДИК от 10.11.2010 г.
  • Разрешение за ползване № СТ-05-1505/17.12.2010 г.

Стойност: Консултантски услуги: 2 048 194 лв.; Строителство: 15 755 395 лв.

Дата на сключване на договора: 27.05.2003 г.