Предмет на договора:

Изграждане на Регионална ПСОВ за градовете Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица с ПС за отпадъчни води – Долна Оряховица с тласкател за 104 000 ЕЖ (ФИДИК Жълта книга)

– Разрешение за ползване № СТ-12-1209/21.12.2007

Стойност: Консултантски услуги – 1 687 113 лв.;  Строителство – 17 602 470 лв.

Дата на сключване на договора: 24.11.2003 г.