Дружеството има сключени договори с:

1234„Д-р Далем” Германия и „Диви Консулт” Германия за Консорциум „Далем-Диви-Дейта” за участие в „Проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица; Строителство на Пречиствателни Станции за отпадъчни води в България; Лот 1: Стара Загора; Лот 2: Димитровград”.

Проект Лот 1     Проект Лот 2

3210Консорциум „Диви – Иджип – Лоп” Германия за участие в проект „Техническа помощ за заснемане на водния цикъл, работни проекти, подготовка на Тръжно досие за строителство и супервизия на строителни работи за воден проект – гр. Шумен”, финансиран от предприсъединителна програма ИСПА.

Към Проекта

1234„Д-р Далем” Германия и „Диви Консулт” Германия за Консорциум „Далем-Диви-Дейта” за участие в „Проект за изграждане на Регионална пречиствателна станция за отпадъчни води (РПСОВ) за градовете Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица с Помпена станция за отпадъчни води – Долна Оряховица с тласкател”

Към Проекта

pirg“ПИРГ“ ЕООД за участие в проект „Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството на обекти: Инженеринг на ПСОВ, колектори и КПСм и Дълбоководно морско заустване по проект: „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда“ в рамките на проект DIR-51011116-68-152 по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013»

Към Проекта

invproekt«Инвестиционно проектиране» ЕООД за участие в проект „Технически контрол при проектирането и строителен надзор на договори с договорните условия на ФИДИК Жълта и Червена Книга в рамките на проект № DIR – 51011116 – 23 Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап, оп Околна среда 2007 – 2013 г.“, включващ:

  • Лот 1 – Реконструкция и разширение на ПСОВ (ФИДИК Жълта книга);
  • Лот 2 – Строителство и рехабилитация на ВиК мрежата и 2 бр. Канални помпени станции (ФИДИК Жълта книга);
  • Лот 3 – Строителство на Канална помпена станция „Дивдядово“ (ФИДИК Червена книга)

    Към Проекта

21Консорциум „Далем – Кокс – Пехер” Германия за участие в проект „Техническа помощ за интегриран воден проект за градовете Асеновград, Гоце Делчев и Банско”, финансиран от предприсъединителна програма ИСПА.

Към Проекта

Дейта Груп ЕООД | Data Group Ltd