Кои сме ние

A construction worker or foreman at a construction site observing the progress of construction job or project, with copy space

„Дейта Груп” е еднолично дружество с ограничена отговорност с основен предмет на дейност извършване на инженерно – консултантски услуги.

За осъществяване на дейността си дружеството притежава лиценз от Министерството на регионалното развитие и благоустройство за извършване оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор.

Дейности, които дружеството извършва:

  • Управление на инвестиционни намерения – предпроектни проучвания, изготвяне на тръжни документации, апликационни форми, финансови анализи и т.н.;
  • Подготовка и управление на договори за строителство в съответствие с Договорните условия на ФИДИК;
  • Супервизия на строителството на инфраструктурни обекти в съответствие с Договорните условия на ФИДИК;
  • Строителен надзор и технически контрол на проекти за инфраструктурни обекти;
  • Оценка на съответствието на проекти със съществените изисквания към строежите;
  • Управление и супервизия на интегрирани проекти;
  • Консултантска дейност при кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ и управление на инфраструктурни проекти;
  • Финансов и корпоративен мениджмънт.