mrrb
mosv
nessebar
obshtina-shumen3
burgas1
silistra1

Проект I

Изграждане на ПСОВ в басейна на р. Марица,

Лот 1: Стара Загора за 256 300 ЕЖ (ФИДИК Жълта книга)

Лот 2: Изграждане на ПСОВ в басейна на р. Марица, Лот 2: Димитровград за 70 000 ЕЖ (ФИДИК Жълта книга)

Проект Лот 1      Проект Лот 2

Проект II

За изпълнение на поръчка „Одобряване на работен проект и извършване на строителен надзор на строителството на подобект „Изграждане на Ко-генератор на площадката на ПСОВ – Стара Загора“

Към Проекта

За изпълнение на проект:

Лот 1: Техническа помощ за интегриран воден цикъл на гр. Шумен

Изготвяне на Мастър планове, пред-проектни проучвания и Тръжни досиета с работни проекти за:

  • Рехабилитация и разширение на съществуващата ВиК мрежа на гр. Шумен;
  • Обновяване и подобряване на съществуващите помпените станции за питейни и изграждане ПС за отпадъчни води с тласкател в гр. Шумен;
  • Изграждане на 9км гравитачен главен водопровод от яз. Тича до РШ Търговище;

Лот 2: Рехабилитация и разширение на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Шумен 102 км (ФИДИК Червена книга)

Лот 3:  Разширение на ПСОВ – Шумен за осигуряване на вторично пречистване за 160 000 ЕЖ (ФИДИК Жълта книга)

 Към Проекта

За изпълнение на проект:

Изграждане на Регионална ПСОВ за градовете Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица с ПС за отпадъчни води – Долна Оряховица с тласкател за 104 000 ЕЖ (ФИДИК Жълта книга)

Към Проекта

ПРОЕКТ

За изпълнение на поръчка „Упражняване на независим строителен надзор“ по време на строителството на обекти: Инженеринг на ПСОВ, колектори и КПСм и Дълбоководно морско заустване по проект: „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда“  в рамките на проект DIR-51011116-68-152 по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013»

Към Проекта

ПРОЕКТ

За изпълнение на поръчка „Технически контрол при проектирането и строителен надзор на договори с договорните условия на ФИДИК Жълта и Червена Книга в рамките на проект № DIR – 51011116 – 23 Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап, оп Околна среда 2007 – 2013 г.“, включващ:

  • Лот 1 – Реконструкция и разширение на ПСОВ (ФИДИК Жълта книга);
  • Лот 2 – Строителство и рехабилитация на ВиК мрежата и 2 бр. Канални помпени станции (ФИДИК Жълта книга);
  • Лот 3 – Строителство на Канална помпена станция „Дивдядово“ (ФИДИК Червена книга);

Към Проекта

ПРОЕКТ

За изпълнение на поръчка с предмет „Извършване на независим строителен надзор в проектирането и строителството на обект: Извършване на рехабилитация на водоснабдителни и канализационни мрежи в кв. „Меден рудник“ в гр.Бургас“

Към Проекта

ПРОЕКТ

За изпълнение на поръчка с предмет „Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР” по проект „Изграждане на районна ПСОВ гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра”, Договор за Безвъзмездна финансова помощ № DIR -51011116-C059 по две обособени позиции:

  • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – „Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за строеж „Изграждане на РПСОВ гр. Силистра, довеждащ и отвеждащ колектор”
  • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – „Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за строеж „Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра”

Към Проекта

min-finansii-centrПРОЕКТ

За предоставяне на инженерно-консултантски услуги по проект: „Супервизия на строителството на ПСОВ в общини Радовиш, Кичево и Струмица“.

Към Проекта